Financiële rust? De Vier Punten Groningen

Heeft U financiële onrust?

Maakt u zich zorgen?
Wilt u ergens op besparen maar weet niet waarop en hoe?

Main Image Caption

Financiële hulp? De Vier Punten Groningen

Wij kunnen u helpen op gebied van:

* Beschermingsbewindvoering
* Budgetbeheer

Main Image Caption

Welkom op onze site

Wie zijn wij

Over De Vier Punten Groningen

About Us
“De Kernwoorden respect, betrokkenheid, creativiteit en passie geven richting aan onze missie. ”

Wij maken het dagelijks mee dat jonge gezinnen en ouderen moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen, te hebben of te regelen, of hun financiën helemaal niet (meer) kunnen beheren. Voor meerderjarigen kan beschermingsbewindvoering hierin een uitkomst bieden.

Wat doen wij:
* Beschermingsbewindvoering
* Budgetbeheer
 
Wij bieden u financiële rust. Dit geeft u energie, zelfvertrouwen, overzicht en  een betere huiselijke sfeer!

Herkent u zich in een of meerdere bovenstaande zaken en hebt u onze hulp nodig, wacht dan niet om uw vraag te stellen.   Met passie duiken wij in uw financiële wereld om te kijken welke oplossing wij voor u kunnen creëren. Download hier ons intakeformulier.

Onze partners

Samenwerking

Henkelman Advocatuur
Gasthuisstraat 9 9712 AS Groningen
Schoo & Huisman advocaten
Munnekeholm 2 9711 JA Groningen
Groot & Wolgen Advocaten
Zwanestraat 1 9712 CH Groningen

Wat doen we

Onze diensten

Budgetbeheer

Dit wordt ook wel inkomensbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die hun financiële huishouding niet meer op orde hebben of kunnen krijgen, en hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan budgetbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële stuatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt. Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden De Vier Punten Groningen V.O.F. voor u gaat verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.

Bij Budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen. Ook hierbij kan de Vier Punten Groningen V.O.F. u behulpzaam zijn.

Bij budgetbeheer openen wij voor u een beheerrekening, die door ons wordt beheerd. Via deze beheerrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld. Download hier ons intakeformulier.

Bewindvoering

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand bij wie dit het geval is? Dan biedt beschermingsbewindvoering misschien uitkomst.

Beschermingsbewindvoering is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Beschermingsbewind moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. De Vier Punten Groningen V.O.F. kan u daar bij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dit het geval, dan kan een medewerker van De Vier Punten Groningen V.O.F uw bewindvoerder worden.

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en hoe lang goederen onder bewind worden gesteld. Meestal wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd. Wanneer blijkt dat iemand weer in staat is om zijn eigen financiën weer te regelen kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter vraagt de bewindvoerder dan om informatie en doet vervolgens een uitspraak.

De bewindvoerder begeleidt zijn cliënt  bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorgt daarna de administratie en moet één keer per jaar tegenover de rechthebbende rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter. De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een beheer-rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze beheer-rekening ligt in handen van de bewindvoerder.

Overweegt U een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen dan kunt U contact met ons opnemen. Wij komen dan bij U op huisbezoek voor een oriënterend gesprek waarbij U vrijblijvend meer informatie kunt krijgen over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure. Download hier ons intakeformulier. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volgende video.

Curatele

Onder curatele stelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen door bijv. een geestelijke stoornis of een gewoonte van drankmisbruik. Dit drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen enz., aanstootgeving in het openbaar, en/of de veiligheid van hem/haar of anderen in gevaar brengt (voor nadere toelichting zie www.rechtspraak.nl). Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

De curator:

  • neemt beslissingen voor anderen op zowel financieel- als persoonlijk vlak, het lijkt op ouderschap; de curandus is handelingsonbekwaam,kan geen overeenkomsten sluiten.
  • moet beschrijven wat de betrokkene bezit.
  • legt 1 x per jaar verantwoording af over gevoerd beheer bij de kantonrechter.
  • vraagt voor belangrijke rechtshandelingen (bijv. grote geldtransacties,het sluiten van overeenkomsten) toestemming bij de kantonrechter.
  • de curator moet de curandus wel altijd zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren en moet de curandus stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen, als hij daartoe in staat is. Dit behoort tot zijn verplichting. Als de curandus daartoe niet in staat is, dan is hij of zij 'wilsonbekwaam'.
  • mag niet vertegenwoordigend optreden als het om hoogstpersoonlijke rechtshandelingen gaat, bijv. maken van een testament, enz.
  • zorgt ervoor dat het inkomen( meestal de uitkering ) van de curandus besteed wordt aan zijn verzorging.

Publicatie:

Onder curatele stelling: binnen 10 dagen in de Staatscourant en in 2 dagbladen; alle onder curatele stellingen zijn in een openbaar register opgenomen.

Tarieven

Voor tarieven betreffende beschermingsbewindvoering en curatele hanteren wij de vastgestelde tarieven volgens het LOVCK. (Landelijk Overleg Voorzitters Civiel en Kanton).

Kosten bewindvoering:

Bij voldoende inkomen zijn de kosten van bewindvoering voor de cliënt. Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau kunnen (in veel gevallen) een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de intakekosten. In situaties waarin door de kantonrechter een bewind is ingesteld, levert de bijzondere bijstand (in de meeste gevallen) geen problemen op. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en bepaald door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en  Kanton ( LOVCK ).

Erkend en gecertificeerd

Een goed gevoel voor u


Erkend en gecertificeerd

Wij zijn erkend door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als hulpverleningsorganisatie met betrekking tot het convenant inzake pakket primaire betaaldiensten(basis bankrekening). Tevens zijn wij gecertificeerd lid van Horus, dé brancheorganisatie voor wettelijke vertegenwoordigers. Voor tarieven betreffende beschermingsbewindvoering en curatele hanteren wij de vastgestelde tarieven volgens het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiel en Kanton). Wij zijn oplossingsgericht, creatief, hulpvaardig, betrouwbaar en discreet. Hiermee kunnen wij u een vertrouwd gevoel geven.

Erkend door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken)

Wij zijn erkend door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als hulpverleningsorganisatie met betrekking tot het convenant inzake pakket primaire betaaldiensten(basis bankrekening).

...

Gecertificeerd lid van Horus

Wij zijn gecertificeerd lid van Horus, dé brancheorganisatie voor wettelijke vertegenwoordigers. Leden van de Horus dienen in dat kader de ingestelde klachtenprocedure na te leven.

...

Rechtspraak.nl

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld bewindvoering of schuldsanering. Kijk dan eens op de site van www.rechtspraak.nl

...

Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer

Hores richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (Stichting FTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. DVPG heeft zich bij deze stichting aangesloten om zo gebruik te kunnen maken van de collectieve vergunning. DVPG kan u behulpzaam zijn bij:
• Bemiddelen in elektronisch geld
• Bemiddelen in spaarrekeningen
• Bemiddelen in betaalrekeningen

Niet tevreden?

Klachtenprocedure

Klachten
Procedure

“De Vier Punten Groningen V.O.F.(hierna te noemen DVPG) streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken medewerker of directie leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. De datum van het voorval mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als belanghebbende. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.”

Klachtenprocedure
1. Omschrijving

“1.1. Klacht:
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een belanghebbende over de activiteiten en dienstverlening van DVPG.
 1.2. Klant:
Elke belanghebbende, in welke hoedanigheid dan ook, van een opdracht en informatieverstrekking van DVPG. ”

Klachtenprocedure
 2. Indienen van een klacht:

“Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van het volgende:
- uw naam, adres en woonplaats.
- uw eventuele kenmerk met DVPG.
- de datum waarop u uw schrijven verstuurt.
- een heldere beschrijving van uw klacht.
Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. ”

Klachtenprocedure
 3. Behandeling van uw klacht:

“Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.”

Klachtenprocedure
 4. Reactie op uw klacht:

“U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van uw klacht.”

Klachtenprocedure
 5. Geschillen:

“De  klachtencommissie is ingesteld om geschillen tussen cliënten en DVPG te beslechten. Er kan pas een beroep op de klachtencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij DVPG is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor DVPG. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.”

Klachtenprocedure
 6. Toezicht en beheer:

“Binnen DVPG ziet een aparte medewerker toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijden strikt vertrouwelijk behandeld. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, heeft u de mogelijkheid de klacht vervolgens voor te leggen aan de klachtencommissie van branchevereniging Horus.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem Contact Op

Parkeren
Voor het bezoeken van DVPG neemt u de P-2 ingang voor Euroborg Offices en kiest u de uitgang Brander & Stoker / Euroborg Offices. Er bevindt zich een lift in de parkeergarage. Bij het verlaten van de parkeergarage verstrekt DVPG een uitrijkaart.
Indien u ons wilt bezoeken dan graag alleen op afspraak

Boumaboulevard 75 A / 9723 ZS Groningen
(050) 549 6642 info@devierpuntengroningen.nl